Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE " DEKOR-NET " MAGDALENA MIKOLCZ
ADRES: ul. Karola Szajnochy 2E, 85‐738 Bydgoszcz
NIP: 967-054-24-17
tel.505 201 908, mail: sklep@dekor-net.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PDF


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy , aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Nasza firma gwarantuje Państwu możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN
c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Towar należy staranie zapakować aby chronić go przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Zwracany towar nie może mieć śladów używania i musi posiadać metki. Koszty opakowania i odesłania ponosi Klient.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Towarów

1.1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE " DEKOR -NET " MAGDALENA MIKOLCZ jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
1.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu lub adres email: sklep@dekor-net.pl. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE " DEKOR-NET " MAGDALENA MIKOLCZ" zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
1.3 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE " DEKOR-NET " MAGDALENA MIKOLCZ nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

2.1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE " DEKOR-NET " MAGDALENA MIKOLCZ podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE " DEKOR -NET " MAGDALENA MIKOLCZ o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
2.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE " DEKOR-NET " MAGDALENA MIKOLCZ ul. Karola Szajnochy 2E, 85‐738 Bydgoszcz, mailowo pod adres sklep@dekor-net.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
2.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
2.5. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE " DEKOR-NET " MAGDALENA MIKOLCZ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

POBIERZ FORMULARZ  REKLAMACJI W PDF